تماس با جوانان

    مشاور جوان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماني جندی شاپور اهواز

مشاور جوان
  دکتر مصطفی پاک مهر مشاور جوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
 آدرس دفتر مرکز   استان خوزستان- اهواز - بلوار گلستان - سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ( حوزه رياست )

شماره تماس

0613339092

پیام کوتاه
30004848000255

پست الکترونيک

javan@ajums.ac.ir

V5.1.0.0